کد خبر : 27247
تاریخ انتشار : شنبه 19 اکتبر 2019 - 10:04
-

با عنوان جرم انگاری جرایم علیه امنیت ؛

بزودی تز ( رساله دکتری ) دکتر محمدمحمودی به صورت کتاب منتشر خواهد شد

بزودی تز ( رساله دکتری ) دکتر محمدمحمودی به صورت کتاب منتشر خواهد شد
تز ( رساله دکتری ) آقای دکتر محمدمحمودی به زودی با عنوان جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت کتاب منتشر و در اختیار جامعه حقوقی قرار می گیرد:؛

دکتر محمد محمودی

چکیده این کتاب:
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه‌های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم‌ترین ارزش برای حکومت‌ها محسوب می‌شود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی‌کنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه‌ای در عرصه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایه تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایده‌آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه‌های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» و مهمترین جرم علیه امنیت یعنی جاسوسی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این‌گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولت‌ها در زمینه واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری عدول می‌کنند. جرم‌انگاری اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعه دامنه شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه در واکنش دهی از مهم‌ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری در حوزه جرایم علیه امنیت محسوب می‌شوند تشریح و تبیین مبانی و اصول جرم انگاری در جرایم علیه امنیت و ارکان و ماهیت جرم جاسوسی می تواند چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی را کاهش و و منافع مردم و حاکمیت را تامین نماید و از طرف دیگر مطالعه و بررسی دیدگاه و یا سیاست کیفری قانون گذار در ارتباط با جرم جاسوسی نشان می دهد که قانون گذار در حقوق کیفری ایران ، در انتقال مفاهیم موجود در مواد قانونی مربوط ، به صورت شفاف و صریح اقدام ننموده است. اختلاف نظری که به دلیل این ابهامات ، در میان حقوق دانان و رویه قضایی وجود دارد ، محدود به یک دسته از موضوعات جزئی نبوده ، بلکه پیرامون مصادیق جاسوسی و یا ارکان مادی و معنوی آن نیز اختلافات نظری متعددی وجود دارد که تعریف دقیقی از جاسوسی و مصدایق را می طلبد تا امنیت ملی مورد خدشه واقع نشود.

سرفصل ها ی این کتاب:

چکیده ۱ فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۲ ۲-۱-بیان مساله و هدف از انتخاب آن ۳ ۱-۳- سؤالات ۴ ۱-۴- فرضیات اصلی ۵ فصل دوم مفاهیم و تبیین دو جرم علیه امنیت (محاربه و بغی) از دیدگاه فقهی تسنن و تشیع ۱-۲- تعریف اصطلاحات ۷ ۲-۲- مبانی جرم انگاری در جرایم علیه امنیت ۱۱ ۲-۲-۱- مبنای دینی ۱۲ ۲-۲-۲- مبنای سیاسی ۱۳ ۲-۲-۳- مبنای اقتصادی ۱۴ ۲-۲-۴- مبنای اخلاقی ۱۴ ۲-۲-۵- مبنای جامعه شناختی ۱۶ ۲-۳- اصول جرم انگاری در جرایم علیه امنیت ۱۸ ۲-۳-۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۱۸ ۲-۳-۲- اصل مصلحت عمومی ۲۱ ۲-۳-۳- اصل لاضرر ۲۲ ۲-۳-۴- اصل مقبولیت اجتماعی (همنوایی و پذیرش) ۲۴ ۲-۳-۵- اصل پالایش ۲۶ ۲-۳-۶- اصل عدم تأثیر انگیزه در انتساب عمل مجرمانه ۲۸ ۲-۳-۷- اصل عدم جرم انگاری اندیشه مجرمانه ۲۸ ۲-۳-۸- اصل عدم جرم انگاری اعمال مقدماتی ۳۲ ۲-۳-۹- اصل شخصی بودن مسئولیت ۳۴ ۲-۳-۱۰- اصل تناسب جرم و مجازات ۳۴ ۲-۳-۱۱- اصل عدم توسعه دامنه شمول جرایم (رویکرد حداقل) ۳۵ ۲-۳-۱۲- اصل فردی کردن مجازات ۳۸ ۲-۳-۱۳- اصل باز اجتماعی کردن بزه کاران با استفاده از تدابیر ارفاقی ۳۸ ۲-۳-۱۴- اصل بهره مندی مرتکبان جرایم از حقوق دفاعی ۳۹ ۲-۳-۱۵- اصل صلاحیت سرزمینی ۴۰ ۲-۳-۱۶- اصل صلاحیت محاکم عمومی ۴۲ ۲-۲-۱۷- اصل برائت ۴۳ ۴-۳- معیارهای تمیز و تشخیص جرایم امنیتی ۴۴ ۲-۴-۱- عدول از اصل سرزمینی بودن ۴۴ ۲-۴-۲- جرم تلقی شدن اعمال مقدماتی ۴۴ ۲-۴-۳- تضییق قلمرو اکراه ۴۵ ۲-۴-۴- نقش اساسی ترک فعل ۴۵ ۲-۴-۵- تشدید کیفر ۴۶ ۵-۲- محاربه و بغی از دیدگاه فقهی اهل تسنن و تشیع ۴۷ ۲-۵-۱- محاربه از دیدگاه فقهی اهل تسنن ۴۷ ۲-۵-۲- بغی از دیدگاه فقهی اهل تسنن ۴۸ ۲-۵-۳- محاربه از دیدگاه فقهی تشیع ۵۳ ۲-۵-۴- بغی از دیدگاه فقهی تشیع ۵۶ فصل سوم سیر تاریخی ، تحولات قانـون گذاری، رابطه جرم جاسوسی با خیانت به کشور و جرم سیاسی و تبییـن نظریه اسلام ۳-۱- سیر تاریخی ۵۹ ۳-۱-۱- سیر تاریخی جرم جاسوسی و کسب اطلاعات پیش از میلاد ۶۱ ۳-۱-۲- سیر تاریخی جرم جاسوسی و کسب اطلاعات نزد اعراب پیش از اسلام ۶۴ ۳-۱-۳- سیر تاریخی جرم جاسوسی و کسب اطلاعات پس از اسلام ۶۶ ۳-۲- جاسوسی در مکاتب مشهور حقوق جزا ۶۷ ۳-۲-۱- مکتب عدالت مطلق ۶۹ ۳-۲-۲- مکتب کلاسیک ۷۰ ۳-۲-۳- مکتب تحققی(اثباتی) ۷۱ ۳-۲-۴- مکتب دفاع اجتماعی ۷۳ ۳-۳- تحولات قانونگذاری جرم جاسوسی در ایران ۷۴ ۳-۳-۱- جاسوسی در قوانین پیش از پیروزی انقلاب ۷۴ ۳-۳-۲- جاسوسی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۸۰ ۳-۴- تشخیص جرم جاسوسی از خیانت به کشور ۸۲ ۳-۴-۱- تئوری مبتنی بر تابعیت مجرم: ۸۲ ۳-۴-۲- رابطه جرم جاسوسی با جرم خیانت به کشور ۸۳ ۳-۴-۳- تعریف خیانت ۸۳ ۳-۴-۴- تئوری مبتنی بر انگیزه مجرمانه ۸۳ ۳-۴-۵- تئوری مبتنی بر ماهیت جرم ۸۴ ۳-۵- ماهیت جرم جاسوسی و رابطه آن با جرم سیاسی ۸۶ ۳-۵-۱- تعریف جرم سیاسی ۸۶ ۳-۵-۲- معیار تشخیص جرم سیاسی ۸۸ ۳-۵-۳- معیار ذهنی ۸۸ ۳-۵-۴- معیار موضوعی ۸۹ ۳-۵-۵- معیار تلفیقی ۸۹ ۳-۵-۶- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عمومی ۹۰ ۳-۵-۷- جاسوسی و جرم سیاسی ۹۱ ۳-۵-۸- دلائل قائلیت به سیاسی بودن جرم جاسوسی ۹۲ ۳-۵-۹- دلایل قائلین به عادی بودن جرم جاسوسی ۹۳ ۳-۶- جاسوسی و نظریه دین اسلام ۹۶ ۳-۶-۱- دلایل جواز آگاهی از اخبار و اطلاعات دشمن ( جاسوسی ) بر اثر قرآن کریم ۹۶ ۳-۶-۲- دلایلی از سنت پیامبر اسلام ۱۰۰ ۳-۶-۳- اطلاعات، ابزار قدرت ۱۰۵ ۳-۶-۳-۱- اطلاعات، فراهم نمودن هشدارهای به هنگام ۱۰۶ ۳-۶-۳-۲- اطلاعات ، از مصادیق هوشیاری و بیداری ۱۰۶ ۳-۶-۳-۳- اطلاعات، مبنای اساسی مرزداری ۱۰۶ ۳-۶-۳-۴- اطلاعات، جلوگیری از زیان و نابودی ۱۰۷ ۳-۷- مجازات جاسوس مسلمان ۱۰۸ ۳-۷-۱- دیدگاه اسلام نسبت به جاسوسان اهل بغی ۱۱۰ ۳-۷-۲- مجازات جاسوس ذمی ۱۱۱ ۳-۷-۳- مجازات جاسوس مستأمن ۱۱۳ ۳-۷-۴- مجازات جاسوس کافر حربی ۱۱۴ ۳-۷-۵- معاونت در جرم جاسوسی ۱۱۵ ۳-۷-۶- مواردی که در اسلام مجازات جاسوس اعمال نمی شود ۱۱۵ فصل چهارم ماهیت و ارکان جرم جاسوسی ۴-۱- عناصر تشکیل دهنده جرم جاسوسی ۱۱۷ ۴-۱-۱- عنصر قانونی ۱۱۷ ۴-۱- ۲- عنصر مادی ۱۱۸ ۴-۱-۲-۱- رفتار مرتکب در جاسوسی ۱۱۸ ۴-۱-۲-۲- فعل و ترک فعل در جاسوسی ۱۱۸ ۴-۱-۲-۳- مطلق یا مقید بودن جرم جاسوسی ۱۱۸ ۴-۲- عنصر روانی جرم جاسوسی ۱۲۰ ۴-۳- قواعد کلی مربوط به جرم جاسوسی ۱۲۲ ۴-۳-۱- شروع به جرم جاسوسی ۱۲۲ ۴-۳-۲- شرکت در جرم جاسوسی ۱۲۲ ۴-۳-۲-۱- علم و اطلاع شریک در جرم جاسوسی ۱۲۳ ۴-۳-۲-۲- انجام عملیات اجرایی ۱۲۳ ۴-۳-۲-۳- مجازات شرکت در جرم جاسوسی ۱۲۴ ۴-۴- معاونت در جرم جاسوسی ۱۲۵ ۴-۴-۱- جرم بودن عمل فاعل اصلی جرم جاسوسی ۱۲۵ ۴-۴-۲- علم و اطلاع و توافق در قصد ۱۲۵ ۴-۴-۳- تقدم یا اقتران زمانی معاونت در جرم جاسوسی ۱۲۶ ۴-۵- تعلیق مجازات در جرم جاسوسی ۱۲۷ ۴-۶- آزادی مشروط در جرم جاسوسی ۱۲۷ ۴-۷- استرداد جاسوس ۱۲۸ ۴-۷-۱- دولی که حق تقاضای استرداد مجرم جاسوس را دارند ۱۲۹ ۴-۷-۲- مواردی که چند دولت حق تقاضای استرداد جاسوس را دارند ۱۳۰ ۴-۷-۳- اشخاصی که ممکن است مورد استرداد قرار گیرند ۱۳۰ ۴-۸- جاسوسی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۱ ۴-۸-۱- افشای اسرار به اشخاص فاقد صلاحیت « موضوع ماده ۵۰۱ ق.م.ا» ۱۳۱ ۴-۸-۲- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر « موضوع ماده ۵۰۲ق.م.ا» ۱۳۳ ۴-۸-۳- ورود به اماکن غیر مجاز به منظور تحصیل اطلاعات « موضوع ماده ۵۰۳ ق.م.ا» ۱۳۵ ۴-۸-۴- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده « موضوع ماده ۵۰۵ ق.م.ا» ۱۴۱ ۴-۸-۵- بی مبالاتی در حراست از اطلاعات طبقه بندی شده « موضوع ماده ۵۰۶ ق.م.ا» ۱۴۵ ۴-۸-۶- اخفای جاسوسان « موضوع ماده ۵۱۰ق.م.ا» ۱۵۱ ۴-۸-۷- جذب و معرفی جاسوس به کشور بیگانه « موضوع تبصره ماده ۵۱۰ ق.م.ا» ۱۵۳ فصل پنجم نتیجه گیری ۵-۱- جرم انگاری جرایم علیه امنیت و رابطه آن با حقوق شهروندی ۱۵۵ ۵-۲- مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض اصول ۱۶۰ ۵-۲-۱- نظریه نسبی بودن اصول ۱۶۱ ۵-۲-۲- نظریه مطلق بودن اصول ۱۶۳ ۵-۳- جاسوسی و قوانین موضوعه ایران ۱۶۷ ۵-۴- پیشنهادات: ۱۷۰ منابع و ماخذ: ۱۷۲ منابع فارسی ۱۷۲ منابع انگلیسی: ۱۸۴

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

اوقات شرعی