• تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
  • شناسه خبر: 2457

دیدار فرماندار با مدیرعامل مخابرات فارس۲

دیدار فرماندار با مدیرعامل مخابرات فارس۲

دیدار فرماندار با مدیرعامل مخابرات فارس۲

دیدار فرماندار با مدیرعامل مخابرات فارس۲